Regler för Attefallshus

Regler för Attefallshus / Komplementbostadshus

Ett attefallshus kan utföras som komplementbyggnad alternativt som ett komplementbostadshus.

Reglerna särskiljer sig markant även där till hur man får utnyttja Attefallshuset.

Fakta:

 • Byggnadsarea får inte överstiga 25-30m².
 • Attefallshus får användas till permanentbostad, fritidsbostad, uthus, garage, förråd, växthus,
  gäststuga, bastu eller båthus.
 • Max höjd får utgöra maximalt 4m i nockhöjd.
 • 4,5m till angränsande tomtgräns. Vill man ställa huset närmare än 4,5 meter krävs  om
  kommunen får reda på detta. Försäkringsvillkoren gäller inte vid olycka, brand eller liknande 
  granngodkännande dock minst 1m.
 • 100m till strandskyddsgräns.
 • Attefallshus är anmälningspliktigt vilket utgör en plikt att skicka in bygganmälan och
  slutanmälan till bygglovsnämnden.
 • Till anmälan skall skalenliga ritningar skickas, planritningar, fasader, sektioner, situationsplan,
  VA ritningar, konstruktionsritningar, brandsäkerhetsdokument, energideklaration för huset,
  fuktskyddsbeskrivning, kontrollplan mm.
 • Enligt lag har kommuner 4 veckors handläggningstid från diariefört ärende, vid komplettering
  ytterligare 4 veckor från begäran om komplettering.

Mer kan du läsa på Boverket.
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Komplementbostad eller Komplementbyggnad?

Skillnaderna mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus är stora. Ett så kallat komplementbostadshus ger dig rätten att bo i ditt hus året om till skillnad från en komplementbyggnad. För att kunna använda huset som ett åretruntboende måste Attefallshuset
följa Boverkets riktlinjer för komplementbostadshus vilket innebär samma säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav, ventilation, som för ett bostadshus/lägenhet. Samma handlingar skall skickas in likvärdigt ett bygglov för ett hus som för ett Attefallshus
(Komplementbostadshus).

Komplementbyggnad kan du inte använda som åretruntboende utan endast som gästhus/fritidshus och har betydligt mindre krav på sig. Detta är det typiska Attefallshuset som alla pratar om med en enkel ansökningsblankett och ritningar. Det många inte vet är att man inte får bo i dem eller hyra ut dem. Det kan medföra stora sanktionsavgifter för dig som privatpersonolyckor om det visar sig att man bott permanent i en komplementbyggnad. Vi på Attefallsverket jobbar med komplementbostäder/permanentbostäder som standard, är du intresserad av en komplementbyggnad skickar vi in enkla handlingar till kommunen och fortfarande har du ett kvalitativt hus och möjligheten att konvertera om Attefallshuset till en bostad på ett enkelt och smidigt sätt genom att skicka en ansökan och utan att göra större ingrepp i huset vi levererat.

Vanliga frågor och svar?

Attefallshus är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen. Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, som kan inredas till permanentbostad. De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad (till exempel garage), tillbyggnad, en extra bostad och
nya takkupor. Den nya byggnadstypen har uppkallats efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 och 2014.

Det nya beslutet som togs sommaren 2014 är att man kan bygga ett komplementhus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov. Attefallshus som är 25 kvadratmeter får vara 4 meter i höjd vilket möjliggör att man kan bygga till ett loft eller dubbelloft. Huset du bygger på din tomt utan bygglov
måste vara 4,5 meter till tomtgränsen. Ska du bygga närmare än så, måste du ha ett skriftligt godkännande från grannen och kan godkännas ner till 1 meter från privatägd granntomt. Har du kommunmark eller allmän väg gäller 4,5m och man kan inte få dispens för detta.

Du har möjlighet att få ditt Attefallshus anpassat efter dina önskemål. Vi tillåter förändringar såsom flytt av fönster, dörr, spegelvänd modell, större fönsterpartier och liknande förändringar. Attefallsverket har marknadens bästa modeller för permanentboende som är välplanerade och anpassade för praktisk vardaglig användning. Vi brukar inte rekommendera att man ändrar i ritningarna, men har ni andra användningsområden eller andra idéer, kan ni via oss skapa en helt unik modell och inredning.

Med förenklad process menar vi att allt från planritningar till materialval är genomtänkt och förberett för just ditt behov. Vi tycker att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för dig att köpa ditt Attefallshus. Alla våra Attefallshus har väl uttänkta planlösningar för nyttjandet av småytor där varje kvadratmeter är viktig.

Det du som kund behöver göra är att bestämma vilken modell du vill ha och lägga en beställning. Vi sköter resterande pappersarbete med kommun och myndigheter för att få godkännande att starta produktionen. Efter avtalsskrivningen skall du tillhandahålla eller beställa en nybyggnadskarta som du sedan skickar till oss för att vi ska kunna upprätta en situationsplan till kommunen. Där efter sköter vi allt fram tills leverans och slutbesked godkänt. Om du inte beställer Attefallshus med markberedning och anslutningar så får du instruktioner från oss om hur allt skall förberedas samt instruktioner och ritningar på grund.

Ja, våra hus är byggda med kök och badrum. Du har möjlighet att välja bort dem och få priset reducerat.

Alla våra hus är anpassade för permanentboende, kompletta och redo att flyttas in i. Ditt nyckelfärdiga hus är inrett enligt de specifikationer du angivit vid beställning och priset därefter. För att läsa mer detaljerat kring vad som ingår kan du gå in på respektive husmodell och klicka på vad ingår längre ner på den sidan.

Alla våra hus är anpassade för permanentboende, kompletta och redo att flyttas in i. Ditt nyckelfärdiga hus är inrett enligt de specifikationer du angivit vid beställning och priset därefter. För att läsa mer detaljerat kring vad som ingår kan du gå in på respektive husmodell och klicka på vad ingår längre ner på den sidan.

Nedan är uppskattade priser för övriga kostnader som tillkommer (dessa priser kan komma att variera beroende på yttre omständigheter):

 • Ansökan till din kommun: 2 000 kr – 6 000 kr
 • Hantering av bygganmälan 7 995 kr
 • Markarbete: 20 000 kr – 50 000 kr
 • Installation av el, vatten och avlopp: 5 000 kr – 30 000 kr
 • Grund/Plint: 20 000 – 45 000 kr

Utgå från ett totalt snittvärde på ca 80 000-120 000 kr. Anser du att din tomt är svår och inte är tillräckligt tillgänglig? Tveka inte hör av dig till oss och
rådfråga gärna.

Attefallsverkets hus är byggda utifrån Boverkets krav för permanentboende hänvisat till BBR23, BBR24 samt PBL. Hög kvalitativ materialstandard och följer de rådande svenska branschreglerna. Det försäkras med kvalitetsintyg och en omfattande garantiperiod på upp till tio (10) år för alla våra hus vi levererar. Vi har satsat mycket på att välja material i högsta möjliga kvalité till ett bra pris.

Ja, med vår design, planritning och materialval är alla våra Attefallshus anpassade för ett nordiskt klimat. Notera att många andra Attefallshus leverantörer på marknaden inte är anpassade för åretruntboende. För att kunna använda huset som åretruntboende måste Attefallshuset följa Boverkets riktlinjer för komplementbostadshus vilket innebär likvärdig
säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav, ventilation, som för bostadshus/lägenhet.

Steg för steg

 1. Kontakta oss via mail eller på telefon för avtalsskrivning. Vi bokar en dag vi kommer ut för avtalsskrivning. Vi gör en tillgänglighetskontroll över framkomligheten för leveransen innan vi kommer ut för att säkerställa att det går att leverera till er. Vi går även igenom dina
  markförhållanden över telefon och satellitvyn och uppskattar pris. När vi kommer för en avtalsskrivning kontrollerar vi markförhållanden mer i detalj om du beställt entreprenadarbeten
  från oss. För dig utanför Stockholm gäller tillgänglighetskontroll och service över telefon.
 2. Avtalsskrivning sker med dig som kund och därefter skickar vi in ansökningen till kommunen åt dig. Du behöver inte tänka på någonting, vi sköter allt från start till slut med kommunen. Inom 4-8 veckor skall kommunen kunna ge ett startbesked för byggandet. Det enda du behöver inkomma med är en nybyggnadskarta för att vi ska kunna ange placeringen av ditt hus. I samband med ansökan får du din första faktura på 10.000kr för påbörjat arbete med kommunen samt din reserverade plats i fabriken.
 3. Startbesked mottages från kommun. Du får en andra faktura på 50% av husets belopp, för produktionsstart av ditt hus. När vi mottagit betalning påbörjar vi att producera ditt hus och börjar med markarbetena. Vi kan även hjälpa dig med finansiering via vår samarbetspartner Wasa kredit till en förmånlig ränta om det skulle behövas. För dig som är utanför Stockholms län behöver du förbereda marken utifrån våra anvisningar och ritningar som vi tillhandahåller när vi börjar producera ditt hus. Markarbeten inkl. grund skall ta ca 3 dagar från start vid standardförutsättningar.
 4. Färdigställande av hus i fabrik och leverans bokas. Vi informerar dig en eller två veckor innan huset skall levereras. Exakt dag kan vi inte garantera då transporten kan påverkas av många olika omständigheter. När transporten befinner sig på färjan vet vi när huset anländer till er tomt. Vi kräver att behörig avtalstecknare eller fullmaktstagare är på plats vid för att ta emot leverans. När huset anländer till tomtgräns kräver vi en betalning på 40% av huset innan vi lyfter huset på den förberedda grunden.
 5. Slutbesiktning tillsammans med kund genomförs efter alla installationer är utförda och därefter får du nycklarna i handen till ditt nya Attefallshus.
 6. Slutanmälan förbereds och en faktura till dig på resterande 10% av totalbeloppet. Så fort denna är betald skickar vi in en ansökan för slutbesked till kommunen. När kommunen godkänt slutanmälan vilket brukar ta omkring 5-7 arbetsdagar är huset redo att tas i bruk.